ประวัติ

นอกเหนือจาก​แอพพลิเคชั่น LINE สำหรับส่งข้อความอันเป็นธุรกิจพื้นฐานที่สำคัญ บริษัท LINE คอร์ปอเรชั่น ยังมีธุรกิจที่ครอบคุลุมถึงการพัฒนาและการให้บริการอีกหลากหลายที่คำนึงถึงการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเป็นลำดับแรก ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร คอนเทนต์ เอนเตอร์เทนเมนท์ โฆษณา และธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Fintech AI และโดเมนอื่นๆ
ภายใต้​​พันธกิจ "Closing the Distance" LINE ยึดมั่นที่จะทำให้​ผู้ใช้งานทั่วโลก สามารถใกล้ชิดกันมากขึ้น ​​รับข้อมูลข่าวสารและใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ LINE ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

Location

LINE's Global Offices
LINE's Global Offices
LINE's Global Offices