LINE STYLE

WOW
 • ถ้าถามว่าบริษัทที่ชื่อ LINE เป็นบริษัทแบบไหน คำตอบคือ "บริษัทที่กล้าท้าทายอย่างไม่หยุดยั้ง"

  การอยู่รอดและประสบความสำเร็จในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง บริษัทของเราจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อ งให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาด ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ค้นหาวิธีการที่แปล กใหม่อยู่เสมอโดยไม่หวั่นกลัวต่อความล้มเหลว WOW คือมาตรฐานแห่งคุณค่าที่เป็นพื้นฐานของพวกเราในทุกวันนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเ นื่องและนำเสนอคุณค่าแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครโดยไม่ยึดติดกับสภาพในปัจจุบัน

  สินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ได้รับความนิยมล้วนมีที่มาจาก WOW ซึ่งเป็นความประทับใจและความประหลาดใจของผู้ใช้

  WOW ของแต่ละคนจะเชื่อมต่อไปยังบุคคลรอบข้าง เช่น เพื่อน ครอบครัว คนรัก ข้ามเขตแดนประเทศและกำแพงภาษาขยายกว้างไปทั่วโลก เมื่อสะสมมากเข้าก็จะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่า "นวัตกรรม" ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน – พวกเราคิดเช่นนั้น

  จิตวิญญาณแห่ง WOW นี้มิได้จำกัดเพียงการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ บริษัทที่มีชื่อว่า LINE แห่งนี้จะไม่ไล่ตามบริษัทอื่นๆ โดยไม่ยั้งคิด แต่จะพยายามนำเสนอ WOW ที่ดีเยี่ยมเกินความคาดหวังอยู่เสมอ ในกิจกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร การจ้างงาน กฎหมาย ประชา สัมพันธ์ หรืออื่นๆ

  มีคีย์เวิร์ด 6 คำที่พวกเราให้ความสำคัญอยู่เสมอและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้าง WOW อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาและจากนี้ต่อไป คีย์เวิร์ด 6 คำนี้ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ หากต้องมีครบทั้ง 6 คำเราจึงจะสร้าง WOW ขึ้นมาได้

 1. NEEDSUnderstanding user needs unlocks everything

  สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกในการสร้าง WOW คือ NEEDS หรือ "ความต้องการ" คว ามต้องการของผู้ใช้คือจุดเริ่มต้นและที่มาของทุกอย่าง สิ่งสำคัญที่สุดมิใช่การฟังเพียงเ สียงจากผู้ใช้ หากต้องพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริงที่มิได้เปล่งออกมาเป็นเสียงแ ล้วนำเสนอบริการแก่ผู้ใช้ในเวลาที่เหมาะสม

  ผู้ใช้ต้องการอะไร? เราจะไม่ได้คำตอบด้วยการถามเพียงเท่านี้ หากต้องคิดจากมุมมองข องผู้ใช้ พิจารณาเกี่ยวกับผู้ใช้ให้มากกว่าตัวผู้ใช้เอง จินตนาการว่าความต้องการที่แท้จ ริงของผู้ใช้คืออะไร แล้วสิ่งนี้จะทำให้เกิด WOW

  SPEEDSurvival of the fastest

  เมื่อนึกภาพ "ความยินดีของผู้ใช้" = "ความต้องการ" ได้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไป สิ่ง สำคัญคือการทำให้เป็นรูปร่างขึ้นมาทันที ไอเดียอันยอดเยี่ยมหรือกลยุทธ์นั้นมิใช่สิ่งที่มีคุ ณค่า ความรวดเร็วต่างหากคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้มาซึ่งโอกาสในตลาดที่มีความเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงอีกด้วย

  พวกเราไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง ผู้ที่มีคำตอบที่ถูกต้องคือผู้ใช้ต่างหาก แล้วเราจะรู้ได้อย่าง ไรว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ก่อนอื่นเราต้องนำเสนอสิ นค้าหรือบริการต่อตลาดแล้วให้ผู้ใช้ตัดสิน – ที่ผ่านมา พวกเราลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำ เล่าอย่างพากเพียรและไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสรรค์ร่วมไปกับผู้ใช้ การสร้างสรรค์อย่างรวดเ ร็ว การพัฒนาอย่างฉับไว การไม่หยุดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดยั้ง สิ่งเหล่านี้คือพลังในการแข่งขันของพวกเรา

  DETAILThe devil is in the details

  คนทั่วไปมีความคิดว่าความรวดเร็วและคุณภาพคือสิ่งที่สวนทางกัน แต่พวกเราไม่คิดเช่น นั้น ความรวดเร็วมีความสำคัญมากก็จริงแต่เราจะไม่ทำงานให้เสร็จแบบไม่สมบูรณ์

  พวกเราคือบริษัท "ผู้สร้าง" ที่วางแผนและพัฒนาสินค้าและบริการ คิดคำนึงถึงผู้ใช้ในทุ กด้านไม่ว่าจะเป็นการออกแบบปุ่มเมนู ความรวดเร็วในการตอบสนอง ขนาดตัวอักษร ห รืออื่นๆ เราจะเปรียบตัวเองให้เป็นผู้ใช้แล้วพิจารณาอย่างละเอียดว่าทำอย่างไรผู้ใช้จึงจะ พึงพอใจ แล้วพยายามพัฒนาอย่างใส่ใจในรายละเอียด ความใส่ใจเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ จะนำมาซึ่งความแตกต่างอันยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งกำหนดการแพ้ชนะในตอนท้าย การทำงา นสร้างสรรค์ของพวกเราจึงไม่มีวันสิ้นสุด

 2. DATANumbers don't lie

  เรากำหนดมาตรฐานการพิจารณาทั้งหมดให้เป็นตัวเลข = ข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เป็นเ พียงแค่ตัวเลข แต่คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ เป็นการประเมินผลอย่างตร งไปตรงมาของผู้ใช้ และเป็นเข็มทิศที่กำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติทั้งหมด – พวกเราคิดเ ช่นนั้น

  ประสบการณ์ของบุคคลอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่ตัวเลขไม่เคยโกหกใคร พวกเราทิ้ง ความคิดฝังหัวและทัศนคติทั่วไปแล้วพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ในฐานะของความเป็นจริง พิ จารณาความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับงานที่ได้แล้วพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและไม่ย่อ ท้อ นั่นคือแนวทางของเรา

  TEAMWORK1+1 = 11

  ถ้ามองในทางกลับกัน พวกเราคือกลุ่มของคนธรรมดาทั่วไปที่ทราบดีถึงขีดจำกัดในควา มสามารถของแต่ละคน บริษัทของเราไม่มีฮีโร่ ไม่มีคนที่เก่งเกินกว่าใคร แต่การที่เราสามา รถฝ่าฟันอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ในระดับโลกมาได้นั้นเป็นเพราะสมาชิก LINE ทุกคนทุ่มเทอย่ างสุดกำลังเพื่อเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกคนรู้ดีถึงความสามารถของตนเองว่าทำอ ะไรได้และทำอะไรไม่ได้ มีความไว้วางใจในเพื่อนร่วมทีมและร่วมมือร่วมใจในการทำงานไ ปด้วยกัน

  พวกเราเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งที่เกิดจากการที่สมาชิกซึ่งมีความแตกต่างทางสัญชาติ ภาษา และมีทัศนคติที่หลากหลาย นำความถนัดของแต่ละคนมาผสมผสานกัน

  ENJOYPleasure makes perfect

  บริษัทที่มีชื่อว่า LINE คือบริษัทที่กล้าท้าทายต่อสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน แม้จะผิดพลา ดหรือล้มเหลวก็ยังคงพยายามสู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ และการต่อสู้นี้จะยังคงดำเนินต่อไป เราอาจจะล้มเหลวมากกว่าประสบความสำเร็จ เราอาจทุกข์ทรมานจนอยากจะเลี่ยงหนีไป แต่เราก็จะพูดว่า "มาสนุกกันเถอะ"

  แม้จะต้องยากลำบากมากกว่าใครและต้องพยายามเอาชนะความล้มเหลว แต่เมื่อผ่านพ้น มาได้และพบว่าบริการที่เราทุ่มเทมาตลอดทำให้ผู้ใช้ทั่วโลกประทับใจ ทำให้การดำเนินชีวิต ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เพียงแค่คิดก็ทำให้ดีใจแล้วมิใช่หรือ

  บริษัทของพวกเรามีวัฒนธรรมในการให้กำลังใจแก่บุคคลหรือทีมที่พยายามทำงานอย่าง มุ่งมั่นด้วยใจรัก ไม่ว่าจะทำงานออกมาประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ลองทำงานอย่างสุ ดกำลังด้วยพลังอันไม่มีวันหมดสิ้นโดยไม่ใส่ใจสิ่งรอบข้างดูสิ แล้วจะพบว่าในการทำงานแ บบนี้มีความสนุกแอบแฝงอยู่